Indkaldelse til HF Rosenbækken ordinær generalforsamling

 

Søndag d. 27. juni 2021 kl. 10.00 Sted: Haven på kontoret Rosenbækken 101

Dagsorden

1. Valgafdirigent
2. Godkendelseafdagsorden
3. Nedsættelseafstemmeudvalg
4. Bestyrelsensberetningfremlagtafformanden 5. Årsregnskabfremlagtafkasserer
6. Indkomneforslag+forslagstilletafbestyrelen

Forslag stillet af bestyrelsen:

 • Forslag 1: Nedlæggelse af toiletbygning på gang 1

 • Forslag 2: Forslag om at trailere tillades på haveloddet

 • Forslag 3: Påbegyndelse af bygning af fælleshus med afsættelse af

  200.000,00 kr fra vandkontoen.

 • Forslag 4: Forslag om at bygge en fast pavillion på den gamle lejeplads på

  vestsiden
  7. Fremlæggelseafvejledendebudgetfor2021 8. Valgtilbestyrelsenogbestyrelsessuppleanter

 • Valg af kasserer for 2 år. Lone modtager genvalg

 • Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år

 • Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. Kirsten modtager genvalg

 • Valg af 2 suppleanter

  9. Valgafrevisorerogrevisorsuppleanter

 • Valg af revisor for 1 år

 • Valg af 2 revisor suppleanter for 1 år 10.Valg af vurderingsudvalg 3 personer 11.Valg til aktivitetsudvalg

12. Eventuelt

Kun medlemmer af haveforeningen eller ægtefælle/samlever har adgang til generalforsamlingen. Der må pga. corona kun deltage 1 person fra hver have. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen. Foreningens postkasse tømmes d. 23 juni 2021.

På vegne af bestyrelsen Formand Michael Tollak

Vedlagt forslag fra bestyrelsen som bilag1. Uddybelse af forslag 1+3+4 som bilag 2.

Forslag stillet af bestyrelsen

Forslag 1: Toiletbygningen på gang 1 nedlægges og toiletbygningen ved gang 3 ombygges, således at der etableres en udvendig udslagskumme. Den indvendige udslagskumme ændres til toilet.

Forslag 2: Forslag om at tillade trailere at parkere på haveloddene for at give plads til flere biler på p-pladserne. Trailere må fremadrettet ikke holde på p-pladserne.

Forslag 3 :Bestyrelsen foreslå der bliver afsat 200.000,00 kr. fra vandkontoen til påbegyndelse af bygning af fælleshus.

Forslag 4: Bestyrelsen foreslår at der bygges en fast pavillion på den gamle legeplads på vestsiden.

Bilag 1

Uddybelse af forslag 1:
Der er flere fordele ved nedlæggelse af toiletbygningen på gang 1 på østsiden.

1. Økonomiskkanforeningensmedlemmersparepengevedatnedlægge toiletbygningen.

 1. Toiletbygningensringestandbetyderatderskalinvesteresmangepengeog mandetimer for at bygningen kan leve op til nutidens standard og hygiejnekrav. Anslået renoveringspris ca. 25-30.000 kr.

 2. Denårligeudgiftmedrengøringafbygningenbortfalder.Anslåstilca.7.500kr.

 3. Løbendeudgiftertilvedligeholdelseafbygningenbortfalder.

 4. Nedlæggelseaftoiletbygningenvilgive2-3ekstrap-pladser.

Uddybelse af forslag 3:

Foreningen har søgt en del fonde blandt andet bydelspuljen. Vi har fået afslag på alle henvendelser, men søger stadig. Vi forventer at chancerne for at få tildelt penge vil øges ved at påbegynde opførelsen af fælleshuset. Bydelspuljen synes det er et seriøst projekt men vi skal selv finansiere en part.

Uddybelse af forslag 4:

Der er mange der ikke har deltaget i arbejdsdagene, hvilket har medført en ekstra indtægt på ca. 35.000 kr. for 2019. For at medlemmer der ikke har deltaget i arbejdsdagene (og andre) føler de får noget for pengene, foreslår bestyrelsen at pengene går til noget som alle kan få glæde af.

Bestyrelsen foreslår derfor at der købes en fast pavillion, som kan bygges på arbejdsdagene i foreningen. Pris ca. 50.000 kr.

Bilag 2

 

Brev udsendt vedrørende generalforsamling 2021 samt kloakering

Pga. Covid 19 restriktioner samt vejledning fra kolonihave forbundet vil generalforsamlingen først afholdes, når forsamlingsforbuddet hæves til 100 personer. Så snart forsamlingsforbuddet hæves vil bestyrelsen indkalde til generalforsamling.

Kloakering

Bestyrelsen arbejder på at finde en vand og kloakmester til at tilslutte vand og kloak fra tilslutningspunkt ind til havehusene. Vi vil derfor gerne have en tilbagemelding for hvilke havelejere, som vil være med i sådan en aftale.

Det er frivilligt om man ønsker at være med i ordningen, men tanken er jo flere vi går sammen, jo billigere pris vil vi kunne opnå.

Det vil ikke være bindende at få et tilbud, om at være med i ordningen. Man kan altså godt forespørge om at få et tilbud på at blive tilsluttet, og efterfølgende fravælge det hvis man synes prisen ikke er attraktiv.

Dog er det et krav at tilslutning til kloak og vand udføres af en autoriseret vand og kloakmester.

Omkostninger for tilslutning vil være individuelt, da det er forskelligt om der skal graves i flisebelægning eller i en græsplæne, om der skal tilsluttes inde i huset eller udenfor, samt om man selv ønsker at reetablerer efter gravearbejdet.

Tilbagemelding for ønske om tilbud på at være med i denne fælles ordning, skal ske på mail michael@hfrosenbaekken.dk eller telefon 4264 9499 senest den 01-04-2021.

Bestyrelsen er i dialog med kommunen om en fælles formular for tilslutning af vand og kloak, som alle skal bruge ifm. tilslutning til kloaksystemet.

Nærmere info når vil ved mere.

Der er fremsendt årsregnskab, budget og opkrævning for haveleje 2021, og husk at haveleje skal betales senest den 01-04-2021.

 

Vi håber på et bedre 2021 hvor vi igen kan samles til mere fællesskab i foreningen.