Nyt vedrørende kliakering

NYT OM KLOAKERING OG VAND

Jeg har talt med Laura fra kommunen idag.
Det forventes at der åbnes for det nye vandsystem torsdag eller fredag i den kommende uge, der vil samtidig blive åbnet for kloaksystemet.

Det er IKKE tilladt at tilslutte sit havelod til kloaksystemet, førend der foreligger en godkendelse fra Odense kommune.

Jeg er blevet lovet at kommunen vil behandle de indkommende tilslutningsansøgninger først i næste uge.

Vi krydser fingre for det holder denne gang.

Det fastholdes at der bliver lukket for vores gamle vandsystem på søndag.

Mvh. Formanden

Nyt om kloakerings tilbud

Vi har fået en henvendelse fra Kloakeksperten, som gerne vil give et tilbud på vand og kloak. Han kommer forbi haveforeningen d. 2. oktober kl. 12. Formanden vil aflevere en liste på dem som har tilmeldt sig til kloakering og vand, så medlemmerne kan forvente at der måske kommer besøg fra ham i haven. 

Nyt om kloakering


MJ Eriksen har tilbudt at lave en fælles tilslutningsordning for vand og kloak. Det kræver at vi kan samle mellem 25-30 haver, som ønsker at være med i en fælles tilslutningsordning.
Bestyrelsen har tidligere undersøgt, hvor mange som kunne være interesseret i, at være med en fælles tilslutnings ordning. Men jeg ved der er flere, som allerede har fundet en løsning, vi skal derfor bede dem, som er interesseret i at være med i en fælles tilslutningsordning, melde tilbage til mig på mail igen.
Der vil blive individuelle priser på tilslutning af vand og kloak i de enkelte haver. Da det er forskelligt hvor langt der skal graves, om det er igennem blomsterbede, græs eller flisebelægning osv.
Man er ikke forpligtet til at acceptere det indkommende tilbud, hvis man finder det for dyrt.
Tilmelding til den fælles tilslutningsordning skal ske på mail mt@mt-ebr.dk senest den 30-09-2021. Jeg vil herefter lave en samlet liste og fremsende til MJ Eriksen, som vil kontakte de interesserede og lave et tilbud.
PT. Er der intet nyt fra kommunen for hvornår vi får åbnet for det nye vandsystem eller begynde at bruge kloakken. Der mangler at blive tilsluttet nogle pumpestationer, som skal udføres af vandcenter syd. Det er altså ikke MJ Eriksen som hænger i bremsen.
Jeg er i dialog med kommunen mindst en gang om ugen, men desværre har vi endnu ikke kunne få den endelige tilslutningsdato.
Mvh. Formanden

Ansøgning om tilslutningstilladelse til kolonihavehus

Status fra kolonihaveteamet givet på generalforsamlingen 27.06.21

 

  1. 1.     Status på kloakering.

Laura fra kolonihaveteamet takkede for medlemmernes tålmodighed i forbindelse kloakeringen. Hun hører kun positive meldinger fra entreprenøren.

Arbejdet forventes færdigmeldt i starten af august måned og vi kan herefter tilkobles vand og kloak. I forbindelse med at det gamle vandsystem lukkes ned og det nye tilkobles vil vandforsyningen være lukket ca. en dag. Dato vil blive udmeldt.

Odense kommune udarbejder skema til brug ved tilslutning af de enkelte havelodder som en autoriseret kloakmester skal udfylde og underskrive. I Rosenbækken har bestyrelsen tilbudt at den (formanden) indsamler tilslutningerne og sender dem til kommunen. På denne måde vil både bestyrelsen og Odense Kommune have at overblik over hvilke haver der bliver tilkoblet kloakledningen.

Prisen er endnu ikke opgjort men forventes at blive de 4000 kr. årligt som var det oprindelige oplæg. Beløbet vil blive opdelt i to: en for etablering af ledningsnettet samt en for vedligeholdelse af pumpestationerne. Kravet er at beløbet betales til kommunen men beløbet til vedligehold vil blive sat på en konto som HF Rosenbækken kommer at stå for. Der vil blive udarbejdet et tillæg til lejekontrakten hvor dette beskrives.

Stigningen i lejen til Odense Kommune forventes at blive fra april 2022 i forbindelse med  betaling af næste års leje.

Kolonihaveteamet arbejder på at Rosenbækken kan blive kompenseret for det ekstraordinære vandforbrug som er opstået på grund af de gamle vandledningerne har lidt overlast i forbindelse med kørsel og gravearbejde på gangene.

Ødelagte hække erstattes i efteråret eller senest i foråret 2022, når arbejdet i HF Roersskov er færdigmeldt.

Måleudvalg

Dorthe have 53

Tony have 175

Ozkan have 104

Udvalget skal se på procedurer for måler aflæsninger og melde ind til kasser Lone Østlund

Vedrørende vandåbning søndag d. 28 marts 2021

Bestyrelsen afventer fortsat besked om hvornår vi kan overgå til helårig vand samt kloakering. Der er ikke noget at arbejdet der er færdigmeldt, hvorfor vi ikke kan vurdere på hverken kloakeringsarbejdet, stier og vejenes tilstand. Dette kan vi først gøre når arbejdet er færdigmeldt. Formanden er i dialog med Odense kommune om hvorvidt vii kan deltage i overdragelsen af arbejdet fra entreprenøren. 

 

Fremsendt tidsplan fra MJ Eriksen for kloakering

Øst / Etape 1

Start

Slut

 

Gang 4

 

28-09-2020

 

20-11-2020

Gang 3

02-11-2020

04-02-2021

Gang 2

04-11-2020

13-01-2021

 

Falen, krydsning

 

Forventes udført i april 2021

 

Bred midtergang

 

25-11-2020

 

31-03-2021

 

Gang 1

 

23-11-2020

 

31-03-2021

Sti 1-2-3-4-5

16-11-2020

31-03-2021

 

 

 

Vest / Etape 2

 

 

Gang 5

06-01-2021

02-07-2021

Gang 6 

13-01-2021

15-02-2021

Cykelsti nord

13-01-2021

22-02-2021

 

Bred midtergang

 

18-01-2021

 

15-02-2021

 

p-plads ved toiletbygningen

 

26-10-2020

 

16-04-2021

 

Gang 7

 

18-01-2021

 

16-04-2021

Gang 8

04-01-2021

15-06-2021

Cykelsti syd

18-01-2021

15-06-2021

Der tages forbehold for ændringer undervejs, men dette er som planen ser ud lige nu. 

 

Vest 134-182

Overesigtskort for kloakering i de enkelte havelod

Vest 87-133

Overesigtskort for kloakering i de enkelte havelod

Øst 1-86

Overesigtskort for kloakering i de enkelte havelod

Informationsmøde med Odense kommune angående kloakering

Nyt om kloakering af kolonihaver i Rosenbækken, Roerskov og Enghaven

Tidshorisont.
Arbejdet forventes at blive sendt i udbud indenfor en måned. Ultimo august vil Vandcenter Syd begynder at grave hovedkloakledning fra OUH til Rosenbækken
Arbejdet med udgravning i haverne kan forventes begyndt medio september og arbejdet i de tre kolonihaver Rosenbækken, Roerskov og Enghaven skal være færdig ved udgangen af 2021.
På nuværende tidspunkt vides det ikke hvor der graves først. Vi kan forventes at arbejdet udføres i etaper/ zoner men det vil i sidste ende afhænge af den valgte entreprenør. Detailtidsplan udarbejdes ifm. opstart af projektet.

Placering af brønde på havegrundene.
Den placering som haveejeren ønskede i 2018 for vand og kloak er ført vinkelret ned til hæk. Denne placeringen på haveloddet kan ikke ændres.
Der føres en kloak brønd samt en målerbrønd med tappested for vand ind på grunden, brøndene etableres ca. 1 meter fra hæk. Vand og kloak lægges ved siden af hinanden.
Hækplanter der graves op må haveejerne selv holde liv i indtil de skal reetableres. Hvis planterne ikke overlever opgravningen, vil de blive erstattet med nye – men små hækplanter.

Ledninger fra brøndene ind til huset.
Tilkoblingerne skal synes og godkendes af autoriseret kloakmester. Der er tilkoblingspligt indenfor et år. Hvis der ikke ønskes tilkobling til havehuset, skal det dokumenteres, at der ikke er indlagt vand i huset.

Pumpebrønde.
Der etableres pumpebrønde på området. En 3- årig drift er indeholdt i udbuddet, foreningen skal herefter selv forestå driften herefter. Vi håber på der kan oprettes en driftskonto, i tråd med vores nuværende vandkonto. Hvor der via havelejen indbetales til driften af pumpebrøndene, bruges pengene ikke er er det foreningens penge.

Haverne under arbejdet.
I perioder vil adgangen til haverne været blokeret når havegangen graves op. Ligeledes kan vandet i perioder været afbrudt. Vi håber på alles forståelse.

Tegninger over ledninger i jorden.
Ledninger der ikke er placeret på tegningsmaterialet erstattes ikke hvis det beskadiges i forbindelse med udgravningen.
Der er telefon/ internet ledninger nedgravet enkelte steder rundt i foreningen, er der nogen som bruger disse? Hvis der ikke tilbagemeldes senest den 24/06-2020, hvorvidt disse ledninger er i brug, vil de blive sløjfet.

Har du spørgsmål til kloakering?

 

Har du spørgsmål til vores kommende kloakering samt den nye vandføring, skal dine spørgsmål stilles til Bestyrelsen. Vi vil svare på dem såfremt vi kan, ellers videresendes de til Kolonihaveteamet i Odense Kommune.

 

Ønske om anden placering af stikledninger, kan ikke efterkommes. Materialet er sendt i udbud og der KAN IKKE ÆNDRES PÅ STIKLEDNINGER. Du kan se på tegningerne, hvor stikledninger og brønde bliver placeret på din grund.

                                                                                                                   

Kolonihaveteamet har ikke ressourcer til at svare på evt. henvendelser fra medlemmerne i haveforeningerne og aftalen er derfor at ALLE HENVENDELSER SKAL SKE TIL BESTYRELSEN. OBS: Alle timerne som konsulenterne i kolonihaveteamet bruger i forbindelse med kloakeringen indgår i den endelige opgørelse for hvad projektet kommer til at koste  – så derfor skal deres timeforbrug begrænses mest muligt.

 

Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, når budrunden er overstået, og entreprenøren, der har vundet arbejdet, er kendt. Her vil vi forsøge at have en fra repræsentant fra kolonihaveteamet med, der vil ligeledes være mulighed for at stille spørgsmål på mødet.