Vedrørende vandåbning søndag d. 28 marts 2021

Bestyrelsen afventer fortsat besked om hvornår vi kan overgå til helårig vand samt kloakering. Der er ikke noget at arbejdet der er færdigmeldt, hvorfor vi ikke kan vurdere på hverken kloakeringsarbejdet, stier og vejenes tilstand. Dette kan vi først gøre når arbejdet er færdigmeldt. Formanden er i dialog med Odense kommune om hvorvidt vii kan deltage i overdragelsen af arbejdet fra entreprenøren. 

 

Fremsendt tidsplan fra MJ Eriksen for kloakering

Øst / Etape 1

Start

Slut

 

Gang 4

 

28-09-2020

 

20-11-2020

Gang 3

02-11-2020

04-02-2021

Gang 2

04-11-2020

13-01-2021

 

Falen, krydsning

 

Forventes udført i april 2021

 

Bred midtergang

 

25-11-2020

 

31-03-2021

 

Gang 1

 

23-11-2020

 

31-03-2021

Sti 1-2-3-4-5

16-11-2020

31-03-2021

 

 

 

Vest / Etape 2

 

 

Gang 5

06-01-2021

02-07-2021

Gang 6 

13-01-2021

15-02-2021

Cykelsti nord

13-01-2021

22-02-2021

 

Bred midtergang

 

18-01-2021

 

15-02-2021

 

p-plads ved toiletbygningen

 

26-10-2020

 

16-04-2021

 

Gang 7

 

18-01-2021

 

16-04-2021

Gang 8

04-01-2021

15-06-2021

Cykelsti syd

18-01-2021

15-06-2021

Der tages forbehold for ændringer undervejs, men dette er som planen ser ud lige nu. 

 

Vest 134-182

Overesigtskort for kloakering i de enkelte havelod

Vest 87-133

Overesigtskort for kloakering i de enkelte havelod

Øst 1-86

Overesigtskort for kloakering i de enkelte havelod

Informationsmøde med Odense kommune angående kloakering

Nyt om kloakering af kolonihaver i Rosenbækken, Roerskov og Enghaven

Tidshorisont.
Arbejdet forventes at blive sendt i udbud indenfor en måned. Ultimo august vil Vandcenter Syd begynder at grave hovedkloakledning fra OUH til Rosenbækken
Arbejdet med udgravning i haverne kan forventes begyndt medio september og arbejdet i de tre kolonihaver Rosenbækken, Roerskov og Enghaven skal være færdig ved udgangen af 2021.
På nuværende tidspunkt vides det ikke hvor der graves først. Vi kan forventes at arbejdet udføres i etaper/ zoner men det vil i sidste ende afhænge af den valgte entreprenør. Detailtidsplan udarbejdes ifm. opstart af projektet.

Placering af brønde på havegrundene.
Den placering som haveejeren ønskede i 2018 for vand og kloak er ført vinkelret ned til hæk. Denne placeringen på haveloddet kan ikke ændres.
Der føres en kloak brønd samt en målerbrønd med tappested for vand ind på grunden, brøndene etableres ca. 1 meter fra hæk. Vand og kloak lægges ved siden af hinanden.
Hækplanter der graves op må haveejerne selv holde liv i indtil de skal reetableres. Hvis planterne ikke overlever opgravningen, vil de blive erstattet med nye – men små hækplanter.

Ledninger fra brøndene ind til huset.
Tilkoblingerne skal synes og godkendes af autoriseret kloakmester. Der er tilkoblingspligt indenfor et år. Hvis der ikke ønskes tilkobling til havehuset, skal det dokumenteres, at der ikke er indlagt vand i huset.

Pumpebrønde.
Der etableres pumpebrønde på området. En 3- årig drift er indeholdt i udbuddet, foreningen skal herefter selv forestå driften herefter. Vi håber på der kan oprettes en driftskonto, i tråd med vores nuværende vandkonto. Hvor der via havelejen indbetales til driften af pumpebrøndene, bruges pengene ikke er er det foreningens penge.

Haverne under arbejdet.
I perioder vil adgangen til haverne været blokeret når havegangen graves op. Ligeledes kan vandet i perioder været afbrudt. Vi håber på alles forståelse.

Tegninger over ledninger i jorden.
Ledninger der ikke er placeret på tegningsmaterialet erstattes ikke hvis det beskadiges i forbindelse med udgravningen.
Der er telefon/ internet ledninger nedgravet enkelte steder rundt i foreningen, er der nogen som bruger disse? Hvis der ikke tilbagemeldes senest den 24/06-2020, hvorvidt disse ledninger er i brug, vil de blive sløjfet.

Har du spørgsmål til kloakering?

 

Har du spørgsmål til vores kommende kloakering samt den nye vandføring, skal dine spørgsmål stilles til Bestyrelsen. Vi vil svare på dem såfremt vi kan, ellers videresendes de til Kolonihaveteamet i Odense Kommune.

 

Ønske om anden placering af stikledninger, kan ikke efterkommes. Materialet er sendt i udbud og der KAN IKKE ÆNDRES PÅ STIKLEDNINGER. Du kan se på tegningerne, hvor stikledninger og brønde bliver placeret på din grund.

                                                                                                                   

Kolonihaveteamet har ikke ressourcer til at svare på evt. henvendelser fra medlemmerne i haveforeningerne og aftalen er derfor at ALLE HENVENDELSER SKAL SKE TIL BESTYRELSEN. OBS: Alle timerne som konsulenterne i kolonihaveteamet bruger i forbindelse med kloakeringen indgår i den endelige opgørelse for hvad projektet kommer til at koste  – så derfor skal deres timeforbrug begrænses mest muligt.

 

Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, når budrunden er overstået, og entreprenøren, der har vundet arbejdet, er kendt. Her vil vi forsøge at have en fra repræsentant fra kolonihaveteamet med, der vil ligeledes være mulighed for at stille spørgsmål på mødet.