Velkommen til HF Rosenbækkens hjemmeside

Værd at vide om HF Rosenbækken og foreningens historie

 • Odense Kommune er med i en konkurrence om at blive Danmarks Vildeste Kommune og etablerer derfor flere store og små projekter, der skal styrke biodiversiteten.

  I det grønne område ved siden af kolonihaverne vil Odense Kommune etablere to søer og en flad bakke. Kolonihaverne er nærmeste ’nabo’, og vi vil derfor gerne orientere jer om projektet. Projektet kan ses på vedhæftede plantegning og snit.

  Søerne skal give nye og mere varierede levesteder for planter og dyr i området. Den jord der graves op lægges som en flad bakke ved siden af søerne. Området får derved både et vådt og et tørt område. Den store sø skal også opsamle det vand der er i området, og som nogle vintre løber ud på f.eks. cykelstien.

  Arealet vil blive slået i løbet af august måned. Det egentlige arbejde forventes at starte i september og vil vare nogle måneder. Rydningerne og anlægsarbejdet vil se voldsomt ud, særligt når pilekrattet fældes og jorden graves op og efterlades uden planter. Området vil dog ret hurtigt blive grønt og frodigt igen. Projektet vil erstatte pilekrat med fugtige og åbne arealer med urter og blomster. Der vil blive mere indkik til området fra cykelstien.

  Projektet betyder følgende ændringer:
  Pilekrat mod cykelstien og pilekrat hvor den lille sø ligger i dag, vil blive ryddet.
  Birkelund ryddes for at give plads til den nye bakke.
  Lund af egetræer og lund af elletræer bevares.
  Den eksisterende beplantning af blandt andet lind og bøg mod cykelstierne og Ringvejen bevares.
  Grupper af elletræer mod cykelstien bevares også.
  Der graves én stor sø og en mindre sø på arealet. Søerne vil få en vanddybde på ca. 1 m og får flade skråninger.
  Jorden der graves op lægges som én stor flad bakke.
  Der sås ikke nye planter på søernes brinker og på bakken, men de urter og blomster der naturligt er i områder, får chance for at etablere sig på arealerne.
  Der efterlades træstammer og bunker med grene i området til padder og insekter.
  Der etableres en ny stiadgang til området tættere på Ringvejen. Her vil stien ligge mere tørt, også om vinteren.
  Området indeholder en række gamle vandboringer, som gennem de sidste 100 år er etableres ved at slå store jernrør ned i jorden. De vandboringer som dukker op i forbindelse med udgravningen af søen, vil blive lukket forsvarligt, så der ikke kan komme forurening ned til grundvandet.

23-August-2021

Arbejdsdag d. 2/10 2021

Tak for en rigtig hyggelig og effektiv arbejdsdag. Der er stadig mange der mangler at tilmelde sig arbejdsdag, den sidste for i år er d. 2. oktober 2021. Man må gerne påtage sig en opgave udenfor arbejdsdagen f.eks:
Maling af hegn ved containerpladsen på østsiden
Maling af toiletbygning på vestsiden
Hækklipning og/eller ukrudt under hæk ved kontorbygningen
Kontakt Claus 29435054 ved tilmelding til arbejdsdag eller hvis man vil byde ind med en opgave udenfor arbejdsdag.

20-August-2021

Vedrørende 2 skidtrunde

2. skidtrunde bliver d. 2 oktober 2021 og eftersyn d. 16. oktober 2021.

17-August-2021

Jeg har modtaget nedenstående mail fra kommunen. Det er med undren at det er nogen som har taget kloaksystemet i brug. Da der hele tiden har været meldt ud, at tilslutning til kloak først må gøres, når vi har modtaget en klarmelding fra kommunen.

Hilsen Michael Tollak

UDLEDNING AF SPILDEVAND TIL KLOAKSYSTEMET SKAL STOPPE OMGÅENDE.

Mail fra Odense kommune.
Kære bestyrelse i H/F Rosenbækken.

I forbindelse med arbejdet på en pumpestation i Rosenbækken kunne det desværre konstateres at brønden var fyldt med spildevand. Der er altså nogen der allerede har taget kloakken i brug.
Jeg vil derfor bede jer om, at informere medlemmerne i jeres forening om følgende:

Kloaksystemet er endnu ikke koblet til det offentlige system, så spildevandet kan ikke komme væk fra foreningsområderne.
Det er derfor IKKE tilladt at koble spildevand fra kolonihavehusene på kloaksystemet endnu.
Spildevand fra de enkelte kolonihavehuse må først tilsluttes brønden på havelodden når der et givet en tilladelse til det fra Odense Kommune.

Tak.

Med venlig hilsen

Laura Andreasen

11-August-2021

arbejdsdag den 21 august 2021

Arbejdsopgaver til dagen:
 Samle affald på området med gribetænger
 Skilte opsættes
 Kørsel medtraktor på veje og stier
 Hegn ved containerplads på Østsiden males
 Grundig rengøring af fællestoiletter
 Maling af traktorskur og hegn på Vestsiden
 Ordne omkring toiletbygninger, containerpladser og blomsterkummer
 Udvendig maling af toiletbygning på Vestsiden
 Nedrivning af skur på P-pladsen gang 1
 Informationstavler reduceres og udskiftes
 Trappen ved container på østsiden skal fastgøres/ repareres
 Hækklipning og ukrudt ved kontoret og fællesarealer ( ved have 89)
 Forplejning

Vi mødes kl. 10 på P-pladsen på Vestside.

Sidste dag for tilmelding er den 16. august Det er vigtigt at deadline overholdes, så der kan planlægges forplejning og indkøb af materialer. Husk at du også kan bage en kage til arbejdsdagen som dit bidrag.

Oplys hvad du/I kan bidrage med og tag evt. dit eget værktøj med. Der vil til de forskellige opgaver være max. antal deltagere, så ønsk gerne flere.

Hvis du er forhindret i at deltage på arbejdsdagen, så kontakt Claus for opgaver, som kan laves, når det passer dig.


Tilmeld dig til arbejdsdagen hos Claus på Claus@hfrosenbaekken.dk eller på telefon 29435054

09-August-2021

Fejning af skorstene

Vejret er snart til ild i brændeovnen og hygge indenfor. Men husk at skorstene skal fejes årligt.
Vi er i august og bestyrelsen laver snart status på hvilke skorstene der er renset.
Den Glade Fejer har tlf. 22 83 23 56 hvis du skal have fat i ham.

04-August-2021

Arbejdsdag den 21.august 2021

04-August-2021

STATUS PÅ KLOAKERING

• Seneste udmelding fra Odense Kommune er, at der åbnes for det nye vandet/ kloakker kan tilsluttes primo september.
• Stier og gange er der lavet del-afmelding på. Resterende veje og p-pladser afventer.
• Da datoen for åbning af det nye vand/ kloakker nu nærmer sig, kan bestyrelsen få aftaler med nogle kloakmestre om arbejdet. Vi er dog – som alle andre for tiden- udfordret af travlhed i byggebranchen. Vi melder ud når vi ved nærmere.

04-August-2021

Referat af bestyrelsesmøde den 3. august 2021

03-August-2021

Vedrørende kloakering

Pga. flere forespørgsler til bestyrelsen og Odense kommune, mindes der lige om at kloak og vand ikke må tilsluttes før der foreligger en tilladelse fra Odense kommune.
Husk at ansøgningsskemaer skal indsendes til Michael Tollak .

02-August-2021

Præmiehaver 2021

02-August-2021

Ansøgning om tilslutning af kloakering

Dokument til udfyldning og udprintning

02-Juli-2021

Bestyrelsen er blevet opmærksom på, der på generalforsamlingen er sket en procedure fejl.
Et medlem har, ved en fejl stemt via en fuldmagt, hvilket er i modstrid til §11.3 i foreningens vedtægter. Det er ikke tilladt at stemme til en generalforsamling via fuldmagt.
Den ugyldige stemme er blevet annulleret, men det ændrer ikke resultatet af de forslag, som var til afstemning på generalforsamlingen.
Bestyrelsen beklager fejlen, og vil udarbejde en procedure for det ikke gentager sig, ved fremtidige generalforsamlinger.
På bestyrelsens vegne.

Formanden Michael Tollak

07-Juni-2021

Vedrørende skidtrunder

Til information er der skidtrunde d. 2 oktober 2021.

26-Maj-2021

Handler med kolonihaver

Ønsker du at sælge dit kolonihavehus skal du kontakte formand Michael Tollak for at træffe aftaler.
Alt vedr. handler foregår således løbende ved behov og der kan ikke laves handler i kontortiden.

 • Foreningens nye traktor

 • Foreningens nye traktor

 • Foreningens nye traktor

 • Renovation

  HF Rosenbækken sorterer affald som resten af kommunen. Der er opsat containere til pap/papir, glas/dåser, restaffald samt madaffald.
  Containerne står på P-pladserne på øst og vestsiden og er tilgængelige hele året.

  I månederne juni, juli og august bliver restaffalds containerne tømt hver mandag, og resten af sommerperioden hver anden mandag.

  Vi har haveaffalds-containere som kan benyttes af alle i havforeningen, de står henholdsvis på P-pladsen på vestsiden samt overfor toiletbygningen på østsiden. Containerne tømmes efter behov om tirsdagen. • Toiletter

  Toiletterne og udslagskummerne er åbne i hele sommerperioden. De bliver gjort rent af et firma, dog er det op til den enkelte at holde det pænt efter brug.

  Toiletterne bliver låst af i vinterperioden for at undgå frostskader, dog holdes udslagskummen åben.

  Sommerperioden starter samtidig med sommertid start og vinterperioden med vintertiden start.

 • De 4 arbejdsdage 2021 er:

  Lørdag den 1. maj

  Lørdag den 19. juni

  Lørdag den 21. august

  Lørdag den 2. oktober